Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw privacy bij ons in goede handen is.

We vinden dat u altijd hoort te weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij ermee doen. En dat u hier makkelijk en snel inzicht in hoort te hebben. Daarom gaan we het anders doen. We zorgen voor meer transparantie en meer gemak en passen ons Privacy Statement hierop aan. Omdat op 25 mei de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is ingegaan, vindt u hier ons vernieuwde Privacy Statement. We zorgen ervoor dat u precies weet waar u aan toe bent. En, net zoals dat geldt bij voorwaarden, adviseren wij u het nieuwe statement te lezen.

Carnavalsvereniging De Bokken, gevestigd aan de Buxushaag 166, 2216 AE te Voorhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Buxushaag 166, 2216 AE Voorhout
https://www.cvdebokken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Carnavalsvereniging De Bokken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@cvdebokken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Carnavalsvereniging De Bokken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling van VIB of donatiegelden.
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of marketing/informatie folder.
 • Telefonisch of via de e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  contact op te nemen.
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Carnavalsvereniging De Bokken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid/lid of medewerker van Carnavalsvereniging De Bokken) tussen zit.

Carnavalsvereniging de Bokken gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen
Administratiepakket genaamd “E-boekhouden”
Dit pakket is ons financiële pakket dat wordt gebruikt voor de verwerking van facturen maar ook van donateurs, VIB’s en sponsor gelden.

Website
Hierop staan geen persoonsgegevens vermeld maar worden zowel foto’s als videofilmpjes gepubliceerd die gedurende activiteiten gemaakt worden. Indien men ongewenste foto’s op de website aantreft zullen deze na contact met secretariaat direct worden gewist.

Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat
Carnavalsvereniging de Bokken informeert via Social media over activiteiten van de vereniging. Hier kunnen foto’s en videofilmpjes onderdeel van uitmaken.

Mailchimp
Voor het verzenden van nieuwsbrieven. De invoering van de gegevens van personen heeft betrekking op het verzenden van mails of direct marketing. Indien aan wordt gegeven dat men dit niet op prijs stelt wordt het mailadres uit deze bestanden verwijderd.
Gegevens worden niet doorgesluisd naar derden en worden derhalve alleen voor het bovenstaande gebruikt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Carnavalsvereniging de Bokken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:
Informatie Leden, medewerkers, VIB’s, vrienden van de Bokken en donateurs tot twee jaar na opzegging.

Delen van persoonsgegevens met derden
Carnavalsvereniging De Bokken verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met recht- of belanghebbende of aanvrager, als hiermee voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Carnavalsvereniging De Bokken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Carnavalsvereniging De Bokken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretaris@cvdebokken.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carnavalsvereniging De Bokken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@cvdebokken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Carnavalsvereniging De Bokken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Pin It on Pinterest

X